Mest populära
Senast uppladdat
FSO
RIO
OFI/Fhf
Agenda 2030
Öppet arkiv

Search results: Folkhögskoleforum

Inga videos hittade

Frihetens paradox - Susanna Alexius
Inspirationsföreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Susanna Alexius, Ekonomie doktor, docent i företagsekonomi samt forskare på Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Frihet är något förgivettaget gott i vårt samhälle. Samtidigt tänker vi alltför lite och alltför naivt kring frihetens förutsättningar. Tryckfrihetsförordningen är en tvingande lag, den så kallade fria marknaden visar sig vara genomorganiserad och det där improviserade saxofonsolot förhåller sig noga till musikaliska normer om rytmik och harmonik. Utan mörker, inget ljus. Utan styrning, ingen frihet? Denna frihetens paradox tittar vi närmare på tillsammans i den här inspirationsföreläsningen.
Vad innebär friheten för folkhögskolans didaktik?
Föreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Sam Paldanius, forskare och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet Utbildningsformen folkhögskola är ”fri och frivillig” utan centralt utformade kursplaner. Lärmiljön formas tillsammans med de studerande utifrån individuella förutsättningar och folkhögskolans kursmål. Folkhögskolans pedagogik och didaktik har i olika sammanhang skildrats som unik i sitt slag bland annat på grund av dess förmåga att möta många olika individer i en bildningsmiljö präglad av gemenskap, demokrati, interaktion och tillit. Detta seminarium belyser frihetens betydelse för folkhögskolans pedagogik och didaktik.
Välkommen till Folkhögskoleforum 2019
Ingela Zetterberg från Förbundet Folkhögskollärarna och Ambika Hansell Ek från Sveriges folkhögskolor hälsar välkommen till Folkhögskoleforum 2019.
Avslutande reflektioner kring Folkhögskoleforum 2019
Avslutande panelsamtal vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Gerhard Holmgren, Ingela Zetterberg, Lisa Rosander, Per-Olof Sahlberg.
Hjärnergonomi – finns det i dagens samhälle?
Föreläsning vid Folkhögskoleforum 2019. Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, projektchef inom Uppdrag hälsa, SKL, Sveriges kommuner och landsting Så kallad lättare psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Siffror pekar på att ångest, stresstillstånd, utmattning och depressioner drabbar allt fler människor i Sverige och inte minst ibland personer i människovårdande yrken, exempelvis inom utbildningsväsendet. Vad händer med vår hjärna i dagens samhälle? Vi behöver ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående samt hållbara stöd till de som behöver. Vad kan vi tillsammans göra för att nå det?
Anförande av utbildningsminister Anna Ekström
Anförande vid Folkhögskoleforum 2019. Statsrådet Anna Ekström reflekterar kring temat Folkhögskolans frihet – myt eller möjlighet.
Vad gör en folkhögskola till en folkhögskola?
Samtal kring det unika med utbildningsformen folkhögskola, med Thomas Nilsson, ordförande Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI), Gerhard Holmgren, organisationschef Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) samt Ingela Zetterberg, ordförande Förbundet Folkhögskollärarna. Samtalsledare Fredrik Olén, Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO). Från Folkhögskoleforum på Lärarnas hus i Stockholm den 1 november 2018.
Hur skapar vi kvalitet i folkhögskolans bildningsmiljö?
Folkhögskolans bildningsmiljö handlar om all organiserad aktivitet såväl i undervisning som utanför skoltid. Hur formar vi gemensamma spelregler för att skapa en god bildningsmiljö? Tre folkhögskolor ger konkreta exempel på hur de jobbar med skolans gemensamma bildningsmiljö ur olika perspektiv. - Introduktion och presentation av seminariet samt det stöd som FSO erbjuder skolorna i deras kvalitetsarbete. - Exempel från Gotlands folkhögskola om hur socialpedagoger arbetar sida vid sida med lärare för att stärka deltagarnas psykiska hälsa samt bidra till den gemensamma bildningsmiljön. - Exempel från Ålsta folkhögskola om hur skolledning arbetat med att förändra filialverksamheten i Sundsvall och åstadkomma en stärkt bildningsmiljö för medarbetare och deltagare. - Exempel från Birkagårdens folkhögskola om hur digitala verktyg används för att stärka och utveckla lärprocesser och bidra till en god bildningsmiljö. - Avslutning och avrundning av FSO med möjlighet för publiken att ställa frågor. Medverkande: Lars-Göran Karlsson (FSO) Johanna Winbladh (FSO) Anders A. Aronsson (FSO) Per Olof Sahlberg & Little Mangard (Gotlands folkhögskola) Malin Draxten (Ålsta folkhögskola) Joakim Sveland (Birkagårdens folkhögskola) Seminarium vid Folkhögskoleforum på Lärarnas hus den 1 november 2018.
Folkhögskolans pedagogik för demokrati och delaktighet - praktiska exempel
Att arbeta med demokrati på folkhögskola är en självklarhet, men hur iscensätts det i praktiken? Jessica Lilja och Per-Arne Swanolf från Karlskoga folkhögskola ger exempel på konkreta tips och möjliga utvecklingsvägar. Seminarium vid Folkhögskoleforum på Lärarnas hus i Stockholm den 1 november 2018.
Anförande av Anna Ekström (s), gymnasie- och kunskapslyftsminister
Anna Ekström (s), gymnasie- och kunskapslyftsminister, berättar om sin bildningsresa. Anförande vid Folkhögskoleforum på Lärarnas hus i Stockholm den 1 november 2018.
#jagärhär - Demokrati, propaganda och civilkurage
Över 75 000 har slutit upp bakom initiativet #jagärhär som arbetar mot hat och hot på nätet. Genom civilkurage städar medlemmarna upp rasistiska, kränkande och faktaskeva kommentarer på internet. Mina Dennert berättar om arbetet för ett mer inkluderande samhälle. Föreläsning vid Folkhögskoleforum på Lärarnas hus i Stockholm den 1 november 2018.
Folkhögskoleforum 2018
Historiens första Folkhögskoleforum genomfördes den 1 november 2018. En heldag med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande för alla inom folkhögskola. Tema för dagen var demokrati, vilket återspeglades på olika sätt under dagen. Läs mer om Folkhögskoleforum på www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum